Täyttävätkö puhdastilamittauksenne uuden EU GMP Annex 1 -liitteen mukaiset vaatimukset?

24.9.2023

Tässä artikkelissa Feiconin toimitusjohtaja Jari Suhonen avaa uuden Annex 1 -liitteen vaatimuksia puhdastilamittauksille. Lainsäädännön on astunut voimaan 25. elokuuta 2023 (poikkeuksena kohta 8.123, jonka voimaantulo on siirretty elokuuhun 2024).

EU GMP, Annex 1 -liite (Manufacture of Sterile Medicinal Products) on olennainen osa EU:n farmaseuttisen lainsäädännön (Eudralex) neljättä versiota (volume 4 – Guidelines of good manufacturing practices for medicinal products for human and veterinary use). Tämä GMP-ohjeisto toimii peruslainsäädännön tukena ja sisältää periaatteita ja menettelytapoja, joiden tavoitteena on varmistaa tuotteiden tasalaatuisuus, turvallisuus ja puhtaus. Vuosina 2020 ja 2021 ohjeisiin tehtiin muutoksia ja lisäyksiä, joiden pääpaino on riskienhallinnassa ja saastumisen hallintastrategioissa.

”Puhdastilakäytännöissä on säännösten noudattamisen lisäksi kyse tuotteisiin tukeutuvien käyttäjien turvaamisesta.”

Jari Suhonen
Toimitusjohtaja, Feicon Oy

Puhdastilojen ja puhdasilmalaitteiden kvalifiointi EU GMP Annex 1 -liitteen muutosten jälkeen.

Miksi EU GMP Annex 1 on tärkeä?

Uudistunut Annex 1 määrittää, että puhdastilojen ja niihin liittyvien laitteiden, kuten laminaaripuhaltimien ja isolaattoreiden on läpäistävä kattava kvalifiointiprosessi määrättyjen ympäristöstandardien mukaisesti. Kvalifiointi edellyttää tiukkaa arviointia, jolla varmistetaan käyttötarkoituksen ja vaaditun puhtaustason noudattaminen. Puhdastilojen kvalifiointiprosessissa varmistetaan vaatimusten mukaiset olosuhteet sekä levossa että käytön aikana.

Puhdastilojen kvalifioinnin tarkistuslista

Puhdastilojen ja laitteiden kvalifiointimenetelmät noudattavat liitteessä 15. esitettyjä ohjeita, ja puhdastilan kvalifiointi on tärkeää erottaa toiminnallisesta ympäristön valvonnasta. Kvalifiointiprosessi sisältää useita arviointeja kuten:

  1. Asennetun suodatinjärjestelmän testaus: Järjestelmän vuotomittaus ja eheyden varmistaminen.
  2. Ilmavirta testaus: Ilmamäärien, virtausnopeuksien ja ilmavirtausten visualisointi.
  3. Paine-erojen mittaus
  4. Mikrobikontaminaation kartoitus ilmasta ja pinnoilta
  5. Lämpötila ja kosteus mittaukset.
  6. Palautumisaikamittaus: Järjestelmän palautumisen ja eristyksen eheyden arviointi

Dynamiikat levossa ja käytön aikana

Olennainen osa puhdastilojen kvalifiointiprosessia on partikkelimittausten hyödyntäminen eri kokoluokille (≥ 0.5 and 5 µm) sekä levossa että käytön aikana. Luokitus on johdonmukainen standardin ISO 14644 kanssa, joka asettaa rajat partikkeleiden määrille eri puhdastilaluokitusten saavuttamiseksi. Puhdastilamittausten strateginen suunnittelu estää prosessin sekä tuotteen laadun heikkenemisen.

Ilmanvaihdon tehokkuuden todentamiseksi yhdensuuntaisen ilmavirtauksen nopeus mitataan kvalifiointiprotokollan mukaisesti siten että se on viitearvojen mukainen (0.36–0.54 m/s). Riskien arviointi ja prosessin ymmärtäminen ohjaavat mikrobikontaminaation arviointia. Arviointi tukee kvalifiointiprosessia näytteenottopaikkojen sekä partikkelirajojen käytössä eri puhdastilaluokitusten saavuttamiseksi (A-, B-, C- ja D-luokat)

Muutoksiin sopeutuminen varmuudella

Puhdastilat kehittyvät ajan saatossa. EU GMP:n Annex 1 velvoittaa puhdastilan perusteellisen arvioinnin muutosten jälkeen. Tällaiset muutokset voivat liittyä esimerkiksi puhdastilan toteutukseen, laitteiden uusimiseen tai huoltoihin. Puhdastilojen ja puhdasilmalaitteiden uudelleenkvalifiointi on pakollista määrätyin väliajoin, ja se sisältää puhdastilojen luokituksen, suodattimien testauksen, ilmamäärän mittauksen, painemittauksen ja tarvittaessa ilman virtausnopeuden testaus. Uudelleenkvalifioinnin tarve vaihtelee puhdastilaluokituksen mukaan. Korkeamman A ja B luokituksen puhdastiloille aikaväli on 6 kuukautta, ja C ja D luokan puhdastiloille aikaväli on 12 kuukautta. Uudelleenkvalifiointi on tarpeen myös korjaavien toimenpiteiden tai merkittävien laitteisiin, tiloihin tai prosesseihin tehtyjen muutosten jälkeen.

”Me Feiconilla olemme sitoutuneet noudattamaan alan standardeja sekä puhdastilakäytäntöjä. Asiantuntijapalvelumme kattavat puhdastilat, validoinnin sekä laadunkehityksen asettaen teidän toimintanne uusimpien EU GMP -sääntöjen mukaisiksi”

Jari Suhonen
Toimitusjohtaja, Feicon Oy